Spel- och tävlingsinfobanken är verktyget för att skapa bra regler på din klubb och bana. Här hittar du mallar och formuleringar för lokala regler, villkor för tävling samt tävlingsregler. Sidan är till för dig som ansvarar för lokala regler, tävlingsverksamheten, är tävlingsledare, eller domare.

Nya golfregler från 1 januari 2019

Spel- och tävlingsinfobanken ska undan för undan uppdateras inför golfsäsongen 2019. Det som gäller fram till årsskiftet hittar du här så länge. Efter 1 januari hittar du en sida som bygger på Regler för golfspel 2019.

Bilagor till spel- och tävlingshandboken och manualer

Spel- och tävlingshandboken har ett antal bilagor som du hittar här. Här finns också bilagor till tävlingsmanualer. Dessa kommer bli tillgängliga efter hand.

Anmälningsmall och incidentrapport – se sidan Bestraffningsärenden

Avtal med extern part som genomförare

Checklista särspel

Definition av golfbana

Råd och regler för bestraffningsärenden – se sidan Bestraffningsärenden

SGF:s Regelkort - A4

SGF:s Regelkort - A5

SGF:s Regelkort - engelska A4

SGF:s Regelkort - engelska A5

A5 varianterna av SGF:s Regelkort skrivs ut dubbelsidigt (blir då en A4) och delas lämpligen delas ut till deltagarna vid tävling.

Starterinstruktion

Så blir du en bra domare

Säker golf

TD-uppdraget

Lottningsmall 78 spelare - 36 hål en dag

Lottningsmall 156 spelare - 36 hål över 2 dagar

Lottningsmall finalrond 2 tee - U-lottning

Lokala regler, villkor för tävling och tävlingsregler 

Vi delar in de lokala bestämmelserna för tävlingar och spel på en bana i lokala regler, villkor för tävling, och tävlingsregler.

Lokala regler är de tillägg till regler för golfspel som tar hänsyn till lokala förhållanden på din bana.

Villkor för tävling är den del av tävlingsbestämmelserna som reglerar förutsättningarna för hur en tävling ska genomföras. Till skillnad från brott mot en tävlingsregel har brott mot villkor för tävling ingen given pliktpåföljd.

Tävlingsregler är tävlingsbestämmelser som med stöd av golfreglerna enligt Regel 33-1 reglerar vad som gäller under en enskild tävling. Brott mot en tävlingsregel medför pliktpåföljd.

Nedan finns förslag till de formuleringar som bör användas. För varje regel finns en svensk formulering samt en fördjupningstext som innehåller bakgrund, regeln på engelska, samt referenser. I referenserna används följande förkortningar:

RfG - Regler för golfspel
GoRaC - Guidance on Running a Competition
Decision - Decisions on the rules of golf (kan hittas genom R&A Rules explorer
RK - Svenska Golfförbundets regelkommitté
SoT - Spel- och tävlingshandboken

Längre ner finns mallar och exempel på hur du utformar olika dokument baserat på dessa.

Villkor för tävling

  • Villkor för tävling beskrivs i Spel- och tävlingshandboken, kapittel 8.1, sida 94. Där hittar du vilka punkter du kan ha med för din tävling.

    I ett exempel nedan finns tävlingsbestämmelserna för en klubb. Detta är bara ett exempel, men visar hur en klubb kan ha villkor för tävling för klubbens tävlingar.

Ordningsföreskrifter

Varje klubb har rätt att utfärda lokala ordningsföreskrifter, vilka inte ska förväxlas med lokala regler. Lokala ordningsföreskrifter som utfärdas av en klubb gäller främst uppträdande på klubb och bana, säkerhetsfrågor för spelare och banpersonal, hur spelet ska flyta på banan med mera.

Lokala ordningsföreskrifter har ingen pliktpåföljd för brott mot dem, men en klubb kan fastställa andra typer av påföljder, exempelvis Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd. Disciplinära åtgärder finns beskrivna i Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, SGF:s bestämmelser.

Exempel och föreslagna formuleringar på ordningsföreskrifter

Utformning av dokument, mallar och exempel

Skrivande av lokala regler

För att lokala regler ska vara lätta att förstå och enkla att läsa finns en rekommenderad mall att följa då man skriver dem. Mallen följer en väl beprövad modell som används på internationella proffstourer och har sin grund i Regler för golfspel.

Överst skrivs en huvudrubrik med klubbens namn samt en inledning. Därefter börjar man med Regel 27, out of bounds, och följer sedan reglerna i fallande nummerordning, vanligtvis enligt följande 26, 25, 24.

Rubriken på regeln blir även rubrik för respektive lokal regel. Under respektive rubrik beskriver man sedan kortfattat vad som ska täckas av just den lokala regeln. Därefter följer lokala regler som inte har sin rubrik från en golfregel, exempelvis boll träffar ledningstråd. Till sist anger man plikten för brott mot en lokal regel.

Mall med ett exempel på en klubbs lokala regler finns att ladda ner nedan.

Skrivande av en klubbs tävlingsbestämmelser

En klubb kan ha och har ofta tävlingsbestämmelser som gäller för klubbens alla tävlingar. Nedan finns ett exempel att ladda ner för hur de kan se ut.

Skrivande av kompletterande lokala regler och bestämmelser för en tävling

När man arrangerar tävlingar på lite högre nivå med domare på plats så skriver man vanligtvis ett eget dokument innehållande lokala regler och tävlingsbestämmelser som gäller för just den tävlingen. Om tävlingen ingår på en tour, så har touren ofta ett så kallad regelkort som innehåller lokala regler och tävlingsbestämmelser som gäller för alla tävlingar på touren. Då skriver man kompletterande lokala regler och bestämmelser för just den tävlingen.

Nedan finns exempel på kompletterande lokala regler och bestämmelser för 1) en juniortävling på Skandia Tour som använder SGF:s regelkort och 2) en proffstävling på Swedish Golf Tour som använder regelkortet för Nordic Golf League.

Mallar och exempel för nerladdning

Här finns mallar/exempel i wordformat som du kan ladda ner och använda som utgångspunkt när du formulerar dina dokument.

Mall/exempel klubbens lokala regler 
Mall/exempel klubbens tävlingsbestämmelser
Mall/exempel kompletterande lokala regler Skandia Tour
Mall/exempel kompletterande lokala regler Swedish Golf Tour

Checklista villkor för tävling

Banan

Banmarkeringar

Tävlingsledningen (eller den kommitte som ansvarar för banan) ska enligt golfreglerna (Regel 33) se till att en bana är noggrant markerad. Det som ska markeras är:
1) banans gränser och out of bounds
2) gränser till vattenhinder
3) mark under arbete
4) hindrande föremål och organiska delar av banan.

Nedan finns ett antal videor om banmarkering.

Guide för banmarkering

Fördelning av handicapslag indexering

Hålen på en bana ska tilldelas index vilka bestämmer fördelningen av handicapslagen.

Guide för indexering

Banuppsättning course set-up

Banuppsättning är viktig för hur en bana upplevas av spelarna. Speciellt vid större tävlingar är detta viktigt då banan vässas lite ytterligare. Banuppsättning, vanligen kallad course set-up, omhandlas i Spel- och tävlingshandboken sid 43. Nedan finns videor med tips för tee och hålplacering.

Transportmedel

SGF:s grundsyn är att golf är en idrott och friskvårdsaktivitet varför användandet av golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande ska regleras. Läs mer om transportmedel i Spel- och tävlingshandboken kapitel 1.7.

En klubb väljer själv om den ska tillåta allmän körning utan behovsprövning eller om vill kräva att spelare har ett tillstånd på grund av nedsatt rörlighet. Nedan finns en blankett klubben kan använda för att utfärda tillstånd.

Vid frågor kontakta Thomas Bergman, 08-622 15 12.

Tillståndsblankett för transportmedel

Bakgrund till Spel- och tävlingsinfobanken

För ungefär tio år sedan började förbundsdomaren Håkan Herne efter egen idé och på eget initiativ att bygga upp en bank av lokala regler, tävlingsbestämmelser och ordningsföreskrifter. Efter några år gjorde han det med SGF:s Regelkommittés goda minne och stöd.

Håkan Hernes syfte var att göra det lättare för klubbar att formulera sina egna reglementen. Klubbarna fick hjälp med skrivningen. De gick bara in i Infobanken och hämtade de rätta orden och formuleringarna. Med tiden såg han till att de flesta regelskrivningarna försågs med en förklarande text och regelhänvisningar.

Nu när SGF lägger in materialet på golf.se och kopplar det till Spel- och tävlingshandboken vill SGF framföra ett stort tack till Håkan Herne för denna fina insats som underlättar för klubbar och tävlingar på alla nivåer, både nu och i framtiden.

Spel- och tävlingsinfobanken är en resurs som kompletterar Spel- och tävlingshandboken.

För mera information kontakta

Porträttbild på Claes.
Porträttbild på Magnus.